Van Giffen    

Fancy CSS Buttons Css3Menu.com

Algemene voorwaarden

 1. Van Giffen Advocatenpraktijk N.V. is een naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands-Antilliaans recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur. Van Giffen Advocatenpraktijk N.V. voert als handelsnaam "Van Giffen Advocaten" en wordt hierna als zodanig aangeduid.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Van Giffen Advocaten, daaronder begrepen ieder vervolgopdracht of gewijzigde en/of aanvullende opdracht.
 3. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van Giffen Advocaten.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Van Giffen Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. Van Giffen Advocaten zal bij het inschakelen van derden zo veel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende cliënt en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 6. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
 7. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Van Giffen Advocaten verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Van Giffen Advocaten gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruikmaakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 8. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Van Giffen Advocaten is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 9. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve de voor Van Giffen Advocaten werkende advocaten, andere personeelsleden van Van Giffen Advocaten of door Van Giffen Advocaten ingeschakelde derden.
 10. Bij het geven van een opdracht aan Van Giffen Advocaten aanvaardt opdrachtgever dat Van Giffen Advocaten de tarieven kan wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht tussen Van Giffen enerzijds en de opdrachtgever anderzijds, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het basis uurtarief en/of voormelde reiskostenvergoeding.
 11. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien Van Giffen Advocaten namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 12. Indien in het kader van de rechtsbijstandverlening een toevoeging dient te worden aangevraagd zal de Raad voor Rechtsbijstand zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever opvragen bij de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 13. Van Giffen Advocaten declareert met een betalingstermijn van twee weken. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, wordt het recht voorbehouden een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand. De opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente. Bij niet of niet tijdige betaling van declaraties, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Van Giffen Advocaten het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen.
 14. Van Giffen Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling van Van Giffen Advocaten betreft de door Van Giffen Advocaten gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers van Van Giffen Advocaten over dienstverlening door een advocaat van Van Giffen Advocaten.
  Wanneer Van Giffen Advocaten er niet in slaagt klachten van een opdrachtgever over de dienstverlening door een advocaat van Van Giffen Advocaten met behulp van deze klachtenregeling tot een voor de opdrachtgever aanvaarbare oplossing te brengen, kan de opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden na schriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur (hierna: de Geschillencommissie).
  Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening door een advocaat van Van Giffen Advocaten, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven declaraties van Van Giffen Advocaten, worden op verzoek van de opdrachtgever en/of van Van Giffen Advocaten beslecht door de Geschillencommissie overeenkomst het Reglement Geschillencommissie Advocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een opdracht van een particuliere opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door Van Giffen Advocaten tot de gewone rechter wendt. In geval van een incasso van de vordering op een particuliere opdrachtgever is alleen sprake van een bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een opdracht van een zakelijke opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage.
  Onder particuliere opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die een natuurlijk persoon en dus geen rechtspersoon is en die bij het geven van de opdracht aan Van Giffen Advocaten niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder zakelijke opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de opdrachtgever die niet een particuliere opdrachtgever is volgens de hiervoor gegeven definitie.
  Verdere informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, met inbegrip van de tekst van de klachtenregeling van Van Giffen Advocaten kan kosteloos worden opgevraagd bij Van Giffen. Het Reglement is te vinden op de website van de Geschillencommissie (https://loket.degeschillencommissie.nl) en kan schriftelijk opgevraagd worden bij de secretaris van de Geschillencommissie. Geschillencommissie Advocatuur, postbus 90600, 2509 LP Den Haag.